Apèl pou kolaborasyon

Apèl pou Kolaborasyon: RSHHGG Lab

N ap chache etidyan, savan, ak chèchè ki enterese pou bay kontribisyon an yo nan yon nouvo pwojè DH: RSHHGG Lab. RSHHGG Lab se yon endèks entèraktif sou entènèt ki kouvri aktivite Revue de la Société Haïtienne d’Histoire, de Géographie et de Géologie, ke nou devlope nan kolaborasyon avèk LAB Inisyativ Nimerizasyon Nasyonal (National Digital Initiatives’ LABS) nan Bibliyotèk Kongrè a (Library of Congress) epi avèk kout men « Société Haïtienne d’Histoire, de Géographie et de Géologie ». Nou prevwa aktive RSHHGG Lab la an Fevriye 2018 atravè domèn labs.loc.gov.

Sit la ap prezante yon endèks piblikasyon ki fasil pou w chache ladan epi li kouvri plis pase 90 lane, epi tou ap gen vizyalizasyon done, memo atik yo, ak nòt. Nou espere ke endèks la ava ogmante enpak enpòtans piblikasyon sa a pandan l ap tou fasilite travay savan Ayisyen yo oz Etazini kou ann Ayiti, epi nan tout rakwen. Sit la vize tou pou l ankouraje kolaborasyon ak nouvo patenarya pandan l ap konekte savan ak chèchè nan tout nivo ansanm ak moun lokal yo. Pou n rive la, n ap chache kolaboratè ki enterese pou yo kontribiye kèk atik byen kout (~300 mo) sou sit la.

Tanpri kontakte Chelsea Stieber (stieber@cua.edu) si ou ta anvi kolabore. N ava bay plis enfòmasyon (tankou konsiy, echantiyon memo). Tanpri mete w alèz pou w fè mesaj la sikile pami pwòp rezo w.

Pou plis enfòmasyon sou pwojè a, ou ka tcheke yon ekspoze tou kout ke Chelsea te fè nan dat Jiyè 2017 nan konferans Inisyativ Aktivite Nimerizasyon Nasyonal (National Digital Initiatives) ki gen pou tit Koleksyon Kòm Done (Collections As Data) : https://youtu.be/OJWMHzgCu3c?t=6h35m13s

 

css.php